STATUT POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO


Rozdział I – Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne” w dalszej części Statutu zwane Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa ustala się Warszawę.

§ 4

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Towarzystwo ma prawo zakładać Oddziały Terenowe i Sekcje

2. Towarzystwo może używać pieczęci okrągłej z napisem: „Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne – Zarząd Główny” i „Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne – Zarząd Oddziału”.

§ 6

Towarzystwo może być członkiem organizacji międzynarodowej o pokrewnych celach działalności.

§ 7

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Rozdział II Cele i środki działalności

§ 8

Celem Towarzystwa jest: Rozwijanie i propagowanie radiologii polskiej i innych technik wizualizacyjnych, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz wykorzystywanie nowych zdobyczy nauki w praktyce.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. Popieranie, proponowanie i inspirowanie pracy naukowej w radiologii – diagnostyce obrazowej
2. Organizowanie zjazdów naukowych, sympozjów, zebrań, odczytów naukowych i co 3 lata Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
3. Organizowanie wystaw sprzętu rentgenowskiego
4. Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu radiologii
5. Organizowanie dokształcających kursów
6. Współpracę z instytucjami państwowymi w zakresie organizowania konkursów i przyznawania nagród w dziedzinie radiologii
7. Współpracę naukową z krajowymi towarzystwami naukowymi
8. Współpracę naukową z zagranicznymi towarzystwami o podobnym profilu działania.
Rozdział III Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 1. zwyczajnych 2. honorowych 3. wspierających
2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pracująca w dziedzinie radiologii, a w szczególności lekarz radiolog lub tez inna osoba z wyższym wykształceniem pracująca w radiologii jak również technik elektroradiologii
3. O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji złożonej przez nowowstępującego członka.
4. Tytuł członka honorowego albo członka korespondenta nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w uznaniu szczególnych zasług położonych w dziedzinie radiologii bądź zasłużenia się w rozwoju Towarzystwa.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub instytucja krajowa lub zagraniczna popierająca rozwój radiologii.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa (czynne i bierne prawo wyborcze),
2. Uczestniczenia w zjazdach naukowych,
3. Czynnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa.

§ 12

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Czynne popieranie celów Towarzystwa i udział w jego pracach,
2. Przestrzeganie postanowień statutu i stosowanie się do uchwał władz Towarzystwa
3. Opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.

§ 13

Członkowie honorowi maja prawo brania udziału w obradach Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa z głosem doradczym, natomiast zwolnieni są od obowiązku płacenia składek.

§ 14

Członkostwo zwyczajne i członkostwo wspierające Towarzystwa ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia
2. skreślenia
3. wykluczenia

§ 15

Oświadczenie o wystąpieniu członek powinien skierować na piśmie do Zarządu Oddziału.

§ 16

1. Zarząd Oddziału może skreślić członka z listy w przypadku zalegania w uiszczaniu składek w okresie dłuższym niż do 30 czerwca bieżącego roku.
2. Członek tak skreślony może być ponownie przyjęty.

§ 17

Wykluczenie z Towarzystwa następuje na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział IV Władze Towarzystwa

§ 18

1. Władzami Towarzystwa są: 1. Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa 2. Zarząd Główny 3. Główna Komisja Rewizyjna 4. Główny Sąd Koleżeński 2. Organem prasowym Towarzystwa jest „Polish Journal of Radiology” dawniej „Polski Przegląd Radiologii”.

§ 19

1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata.
2. Członkowie towarzystwa pełnia swoje funkcje honorowo.

§ 20

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest walne Zebranie Delegatów.
2. Walne zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje się: 1. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego 2. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej 3. Na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 20 członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania lub powstania przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

§ 22

Delegaci na walne Zebranie wybierani są na Walnych Zebraniach Oddziałów spośród członków, którzy uiścili składkę członkowską, według klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Główny.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa należy:
1. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Delegatów, uchwalenie porządku obrad oraz regulaminu obrad Walnego Zebrania,
2. Uchwalenie wytycznych programowych działalności Towarzystwa,
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
4. Pojęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
5. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6. Zatwierdzenie regulaminów: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,
7. Ustalenie wysokości składki członkowskiej i sposobu podziału jej między Zarząd Główny a Zarządy Oddziałów Towarzystwa,
8. Nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie dysponowanie majątkiem Towarzystwa,
10. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego,
11. Uchwalenie zasadniczych tematów Zjazdu Naukowego,
12. Uchwalenie zmian statutu Towarzystwa,
13. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 24

1. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne, jeśli weźmie w nim udział:
1. W pierwszym terminie nie mniej niż połowa liczby Delegatów,
2. W drugim terminie (po upływie 30 minut) – bez względu na liczbę obecnych Delegatów.
2. Uchwały zapadają zwykle większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:
1. Zmiany Statutu Towarzystwa
2. Rozwiązania się Towarzystwa, które wymagają 2/3 głosów Delegatów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosu.
3. Wybory władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym
4. Wybory Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa oraz wybory do pozostałych władz Towarzystwa są niezależnymi procedurami wymagającymi odrębnych, tajnych głosowań.

§ 25

Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów mają:
1. Z głosem decydującym (stanowiącym) – Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów.
2. Z głosem doradczym: 1. Członkowie ustępujących władz, 2. Członkowie honorowi Towarzystwa 3. Zaproszeni goście.

§ 26

1. Zarząd Główny Towarzystwa liczy od 7-13 osób wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa oraz ustępującego Przewodniczącego Zarządu Głównego na czas kolejnej kadencji i działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zabranie Delegatów.
2. Zarząd Główny Towarzystwa wybiera spośród siebie 5-osobowe Prezydium, w którego skład wchodzą: przewodniczący (wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów), 2 Wiceprzewodniczących, Sekretarz, Skarbnik
3. Sekretarz Zarządu Głównego nie musi pochodzić z wyboru i może być mianowany przez Przewodniczącego Zarządu Głównego.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:
1. Kierowanie działalnością Towarzystwa w okresie między Zjazdami w oparciu wytyczne programowe działalności Towarzystwa przyjęte na Walnym Zebraniu Delegatów,
2. Dokonywanie okresowych ocen pracy Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa,
3. Uchwalanie budżetów, zatwierdzanie bilansów
4. Uchwalanie regulaminów: Zarządu Głównego Towarzystwa, Prezydium Zarządu Głównego i ramowych regulaminów Zarządów Oddziałów Terenowych,
5. Powoływanie Komisji Problemowych, Sekcji i Kół Naukowych w tym Kół Techników Elektroradiologii i zatwierdzanie ich regulaminów,
6. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
7. Kierowanie działalnością wydawniczą – powoływanie redaktora Organu Towarzystwa i zatwierdzanie regulaminu,
8. Powoływanie Oddziałów Terenowych,
9. Zwoływanie Walnego Zjazdu delegatów, ustalanie proponowanego porządku obrad, przedstawienie propozycji odnośnie składu przyszłych władz Towarzystwa,
10. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
11. Kierowanie Sekretariatem Towarzystwa,
12. Nadzorowanie działalności Zarządów Oddziałów.

§ 28

Zebrania Zarządu Głównego Towarzystwa winny być zwoływane w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

§ 29

1. Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.
2. Do zakresu obowiązków Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa należy wykonywanie wszystkich uprawnień Zarządu Głównego Towarzystwa z wyjątkiem spraw wyszczególnionych w § 27 ust. 3, 4, 5 zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu Głównego.
3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego podlegają zatwierdzeniu na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 30

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybieranych przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Delegatów.
2. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

§ 31

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
2. Koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
3. Przekazywanie Zarządowi Głównemu uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i wykonania budżetu,
4. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności kontrolowanych jednostek Towarzystwa,
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
6. Uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

§ 32

Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa wszystkich szczebli organizacyjnych.

§ 33

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 4-6 osób.
2. Zasady i tryb działania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.

§ 34

Główny Sąd Koleżeński jest powołany do orzekania w sprawach:
1. Zarzutów dotyczących etyki zawodowej członków Towarzystwa,
2. Sporów powstałych między członkami na tle ich działalności w Towarzystwie – na wniosek zainteresowanych stron.

§ 35

1. Główny Sąd Koleżeński na prawo wymierzyć następujące kary:
1. Naganę,
2. Wykluczenie z Towarzystwa.
2. Główny Sąd Koleżeński orzeka wykluczenie z Towarzystwa na skutek:
1. Działania na szkodę Towarzystwa,
2. Skazania prawomocnym orzeczeniem Sądu Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.

§ 36

1. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje każdej stronie prawo odwołania się – w terminie 30 dni do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.
2. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania ukarany karą wykluczenia z Towarzystwa jest zawieszony w prawach członka.
3. Wykonanie prawomocnych kar należy do Zarządu Oddziału.
Rozdział V Oddziały Terenowe Towarzystwa

§ 37

1. Oddziały Terenowe Towarzystwa tworzone są według administracyjnego ogólnego podziału państwa i mogą powstawać w miejscowościach skupiających co najmniej 15 członków Towarzystwa.
2. Oddziały Terenowe powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek co najmniej 10 członków.

§ 38

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 39

1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Walne Zabranie Członków Oddziału.
2. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 40

1. Nadzwyczajne Walne Zabranie Członków zwołuje się:
– na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
– na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków,
– na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w ciągu 30 dni od dnia wniesienia żądania lub powstania przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 41

1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne jeśli weźmie w nim udział:
– w pierwszym terminie – nie mniej niż połowa członków,
– w drugim terminie ( po upływie 30 minut) – bez względu na ilość obecnych.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 42

Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają:
1. Z głosem decydującym ( stanowiącym) – członkowie Oddziału,
2. Z głosem doradczym :
– członkowie ustępujących władz Oddziału,
– członkowie władz Towarzystwa,
– zaproszeni goście.

§ 43

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Uchwalenie wytycznych pracy Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa,
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu,
3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.

§ 44

Zarząd Oddziałów składa się z 4 członków w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

§ 45

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Realizowanie na terenie swego oddziału celów Towarzystwa i wykonanie uchwał władz Towarzystwa,
2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3. Prowadzenie na bieżąco listy członków oraz przesyłanie jej kopii raz w roku do Zarządu Głównego,
4. Pobieranie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa i przesyłanie ich do Zarządu Głównego,
5. Przyjmowanie nowych członków i podejmowanie uchwał o skreślenie,
6. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego,
7. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.

§ 46

Zarząd Oddziału zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 47

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i 2 zastępców i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 48

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej przynajmniej raz w roku,
2. składanie sprawozdań z kontroli Zarządowi Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
4. Przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 49

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
Rozdział VI Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 50

Majątek Towarzystwa tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze

§ 51

Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. Składki członkowskie
2. Dotacje i subwencje
3. Darowizny
4. Wpływy z innej działalności statutowej.

§ 52

Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty wiążące Towarzystwo pod względem finansowym podpisują łącznie Przewodniczący i Skarbnik Zarządu Głównego lub imiennie upoważnione przez nich osoby.

§ 53

Wszelkie oświadczenia woli władz Towarzystwa, zmierzające do uszczuplenie majątku Towarzystwa, wymagają dla swej ważności zgody władzy rejestracyjnej.
Rozdział VII Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 54

1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
2. Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania się Towarzystwa muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, podanym do wiadomości Delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania.

§ 55

1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Delegatów, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 Delegatów.
2. Uchwała o rozwiązanie się Towarzystwa musi określać cele, na jakie ma być użyty majątek Towarzystwa i wymaga dla swej ważności w tej części, zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Back to Top