Coroczna nagroda za najlepszą publikację Polish Journal of Radiology.

 

Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i redakcję Polish Journal of Radiology dla autorów publikacji o największej liczbie cytowań.

Dotyczy pracy oryginalnej lub poglądowej z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej opublikowanej w Polish Journal of Radiology. Nie dotyczy publikacji opublikowanych w formie streszczeń. Praca winna być afiliowana z jednostki krajowej.

Ocenie poddawana jest liczba cytowań pracy w następnym pełnym roku kalendarzowym po jej publikacji. Przykładowo w 2014 roku będą poddawane ocenie cytowania z 2013 roku prac opublikowanych w 2012 roku. Nagrodzona zostanie praca o największej liczbie cytowań w piśmiennictwie zagranicznym i krajowym według bazy SCOPUS, z wyłączeniem autocytowań.

Cytowania w ocenianym roku będą poddawane wspólnej ocenie Redakcji i Komisji Nauki Zarządu głównego PLTR 31 marca następnego roku w oparciu o bazę SCOPUS

Laureaci nagrody otrzymują dyplomy oraz nagrodę finansową, której wysokość będzie ustalana co roku przez Zarząd PLTR i Redakcję Polish Journal of Radiology.